Специални условия Ковид-19

Специални условия “Ковид-19” към общите условия по застраховка “Отмяна на пътуване”.

I. Общи положения

Чл. 1. (1) По тези Специални условия “ЗД ЕВРОИНС” АД, наричано по-нататък “застраховател”, срещу платена застрахователна премия предоставя на застрахованото лице покритие в случай на настъпване в периода на застрахователното покритие на покрит по застрахователния договор риск поради някоя от определените по-долу причини, свързани с “Ковид-19” и непокрити съгласно Общите условия по застраховка “Отмяна на пътуване”.
(2) Тези Специални условия са приложими само заедно с Общите условия за застраховка “Отмяна на пътуване”, които допълват чрез предоставяне на допълнително покритие и представляват неразделна част от застрахователния договор.

II. Определения

Чл. 2. По смисъла на тези Специални условия:
1. “Ковид-19” е заболяване, причинено от вид коронавирус (SARS-CoV-2) и обявено от Световната здравна организация за пандемия.
2. “Лабораторно потвърден случай на Ковид-19” е случай, при който застрахованото лице и/или негов близък има положителен резултат от лабораторно извършено изследване (тест) за Ковид-19.
3. “Лаборатория” е лечебно заведение, в което лекар/лекари с помощта на други специалисти извършват предписани от друг лекар специализирани медицински изследвания по една или повече медицински специалности.

III. Застрахователно покритие

Чл. 3. (1) По риск “Отмяна на пътуване” застрахователят покрива съответната част от застрахованите основни разходи по пътуването, която e удържана като такса или неустойка във връзка с анулирането на съответната резервация, когато застрахованото лице не може да започне и осъществи пътуването поради някоя от следните причини, която е била непредвидима към момента на сключване на застрахователния договор и е възникнала в периода на застрахователното покритие, независимо от волята на застрахованото лице:
1. Поставяне под карантина от здравните власти на застрахованото лице или на негов близък, с когото застрахованото лице живее заедно или с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка с едно и също пътуване, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19, при условие че до началната дата на пътуването остават не повече от 14 (четиринадесет) дни.
2. Провеждане на домашно лечение или хоспитализация на застрахованото лице или на негов близък, с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка с едно и също пътуване, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19, при условие че до началната дата на пътуването остават не повече от 28 (двадесет и осем) дни.
3. Отказ от настаняване на застрахованото лице или на негов близък, с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка с едно и също пътуване, на борда на посоченото в документа за резервация превозно средство поради:

  • а) повишена телесна температура, отчетена преди отпътуването, или
  • б) лабораторно потвърден случай на Ковид-19.

4. Смърт на застрахованото лице вследствие на потвърден случай на Ковид-19.
5. Смърт на близък на застрахованото лице вследствие на потвърден случай на Ковид-19, настъпила не повече от 90 дни преди началната дата на пътуването.
(2) Застрахователното покритие по ал.1 е валидно при условие, че застрахователният договор е сключен не по-малко от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

Чл. 4. При условие че по сключения застрахователен договор е договорен риск “Удължаване на пътуване”, застрахователят покрива извънредни разходи по пътуването, действително извършени в случай на удължаване на престоя на застрахованото лице с повече от 24 (двадесет и четири) часа след крайната дата на пътуването до максимум 10 (десет) последователни дни и поради някоя от следните причини, която е била непредвидима към момента на сключване на застрахователния договор и е възникнала в периода на застрахователното покритие, независимо от волята на застрахованото лице:
1. Поставяне под карантина от здравните власти на застрахованото лице или на негов близък, с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка с едно и също пътуване, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19.
2. Провеждане на домашно лечение или хоспитализация на застрахованото лице или на негов близък, с когото пътуват заедно и са застраховани с един и същ застрахователен договор, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19.
3. Отказ от настаняване на застрахованото лице или на негов близък, с когото пътуват заедно и са застраховани с един и същ застрахователен договор, на борда на посоченото в документа за резервация превозно средство поради:

  • а) повишена телесна температура, отчетена преди отпътуването, или
  • б) лабораторно потвърден случай на Ковид-19.

4. Смърт вследствие на потвърден случай на Ковид-19 на близък на застрахованото лице, с когото пътуват заедно и са застраховани с един и същ застрахователен договор, когато е необходимо застрахованото лице да изчака на място за оформяне на документите и за организиране на погребението/кремацията на тленните останки на неговия близък или на транспорта, с който те ще бъдат репатрирани

IV. Изключения от застрахователното покритие

Чл. 5. (1) Освен в случаите, предвидени в Общите условия по застраховка “Отмяна на пътуване”, застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и когато:

1. лабораторно извършеното изследване (тест) за Ковид-19 на застрахованото лице или на негов близък е с отрицателен резултат
2. към момента на сключване на застрахователния договор застрахованото лице, негов близък или друго лице, с което е/са имал/и контакт:

  • а) е под карантина,
  • б) очаква резултат от лабораторно извършено изследване (тест) за Ковид-19, или
  • в) има/е имал положителен резултат от лабораторно изследване (тест) за Ковид-19, извършено в рамките на 14 (четиринадесет) дни преди датата на сключване на застрахователния договор;

3. населеното място, в което живее или се намира застрахованото лице, е поставено под карантина;
4. отмяната или удължаването на пътуването е вследствие на:

  • а) въведените противоепидемични мерки, включително забрана за напускане или посещение на съответната страна или населено място;
  • б) каквито и да е други събития и обстоятелства, свързани с “Ковид-19”, които не са изрично посочени в тези Специални условия като причина за настъпване на застрахователно събитие.

(2) Застрахователното покритие не включва и застрахователят не дължи обезщетение при настъпване на риск “Съкращаване на пътуване” вследствие на някоя от причините, покрити по тези Специални условия, или на каквито и да е други причини, свързани с “Ковид-19”.

V. Застрахователна претенция и застрахователно обезщетение

Застрахователна претенция

Чл. 6. (1) При настъпване на причина, поради която не може да бъде осъществено пътуването или се налага удължаване на пътуването, застрахованото, респективно правоимащото лице е длъжно възможно най-скоро, но не по-късно от 5 (пет) работни дни, писмено да уведоми застрахователя, както и доставчика на съответната туристическа услуга, разходите за чието закупуване са обект на застраховане по сключения застрахователен договор и да поиска от последните:
1. презаверка на резервацията за по-късна дата, ако това е възможно според обстоятелствата или анулиране на резервацията и възстановяване на платените по нея суми; 2. писмен документ, който съдържа точната сума, която е удържана във връзка с презаверката или анулирането на резервацията и няма да бъде възстановена на застрахованото лице.
(2) При предявяване на застрахователна претенция задължително се представят всички документи, които са от значение за доказване на основанието на претенцията и за определяне на размера на обезщетението, като освен документите, определени в Общите условия по застраховка „Отмяна на пътуване“, се представят и следните документи в зависимост от вида на събитието:
1. резултат от лабораторно извършено изследване (тест) за Ковид-19, включително платежния документ за извършените разходи за изследването;
2. документ, удостоверяващ поставянето на застрахованото лице под карантина, когато лабораторно извършеното изследване (тест)за Ковид-19 е с отрицателен резултат;
3. документ, удостоверяващ причината за отказ от настаняване на застрахованото лице на борда на превозното средство.
4. документ, доказващ че причината за смъртта на застрахованото лице или на негов близък е вследствие на Ковид-19.

Застрахователно обезщетение

Чл. 7. (1) В случай на застрахователно събитие по риск “Отмяна на пътуване” поради някоя от причините, определена в чл.3, застрахователят възстановява на застрахованото лице съответната част от застрахованите основни разходи по пътуването, която e удържана като такса или неустойка във връзка с анулирането на съответната резервация и не подлежи на възстановяване от доставчика на съответната туристическа услуга, включена в резервацията, в рамките на определения в застрахователния договор лимит на отговорност и при отчитане на индивидуалния дял на участие на застрахованото лице в основните разходи по пътуването.
(2) В случай на анулиране на билет за редовен превоз поради някоя от причините, определена в чл.3, застрахователят възстановява разходите за презаверка на билета или съответната част от стойността на билета, която не подлежи на възстановяване от превозвача.

Чл. 8. В случай на застрахователно събитие по риск “Удължаване на пътуване” поради някоя от причините, определена в чл.4, застрахователят обезщетява застрахованото лице за действително извършените от него извънредни разходи по пътуването в рамките на определения в застрахователния договор лимит на отговорност за този риск, но не повече от лимита за съответния вид разход.

VI. Други разпоредби

Чл. 9. (1) За всички въпроси, неуредени в тези Специални условия се прилагат разпоредбите на Общите условия по застраховка “Отмяна на пътуване”.
(2) При несъответствие между отделни разпоредби на тези Специални условия и разпоредбите на Общите условия по застраховка “Отмяна на пътуване” се прилагат Специалните условия.

VII. Заключителни разпоредби

Чл. 10. Тези Специални условия:
1. са приети от Съвета на директорите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД с решение от 14.04.2021 г. и влизат в сила от 26.04.2021 г., като отменят Специалните условия “Ковид-19”, действащи до този момент;
2. могат да бъдат изменени или заменени с нови по реда, по който са приети, като застрахователните договори, заварени от влизането в сила на измененията или на новите Специални условия, продължават действието си съгласно Специалните условия, по които са били сключени.