Застраховка “Отмяна на пътуване” на “ЗД Евроинс” АД

Застраховка “Отмяна на пътуване” е предназначена за български граждани и чужденци на възраст до 85 навършени години, на които им предстои пътуване на територията на Република България или в чужбина. Застраховката осигурява покритие на предварително платени суми във връзка с туристическо или бизнес пътуване, които в случай на отмяна или съкращаване на пътуването не подлежат на възстановяване от доставчика на съответната туристическа услуга (туроператор, хотелиер, превозвач, организатор на събитие и други). Допълнително може да бъде предоставено покритие и на извънредни разходи в случай на неочаквано удължаване на пътуването.

Застраховката може да бъде сключена при условие, че от датата на резервацията за пътуването до деня на сключване на застрахователния договор не са изминали повече от 5 дни и от сключването на застрахователния договор до началото на пътуването остават не по-малко от 5 дни. Когато от датата на резервацията за пътуването са изминали повече от 5 дни, се допуска сключване на застрахователен договор, при условие че до началото на пътуването остават не по-малко от 29 дни. В този случай застрахователното покритие започва 10 дни след датата на сключване на застраховката. При включване в покритието на допълнителни рискове/специални условия посочените ограничения на дните може да бъдат по-големи.

Покрити рискове

Застрахователят покрива само събития, настъпили вследствие на изрично посочена в общите/специалните условия причина, която е била непредвидима към момента на сключване на застраховката и е възникнала в периода на застрахователното покритие, независимо от волята на застрахованото лице и поради която не може да бъде осъществено пътуването или се налага съкращаване или удължаване на пътуването.

Основно покритие: Разходите по пътуването се застраховат за пълната им стойност, независимо каква част от тях действително е заплатена към момента на сключване на застраховката:

  • Отмяна на пътуване;
  • Съкращаване на пътуване.

Допълнително покритие:

Удължаване на пътуване – покриват извънредни разходи по пътуването, действително извършени в случай на удължаване на престоя на застрахованото лице с повече от 24 (двадесет и четири) часа след крайната дата на пътуването поради някоя от следните причини, която е била непредвидима към момента на сключване на застрахователния договор и е възникнала в периода на застрахователното покритие, независимо от волята на застрахованото лице.

Специални условия “Ковид -19” – покрива съответната част от застрахованите основни разходи по пътуването, която e удържана като такса или неустойка във връзка с анулирането на съответната резервация, в случай че Вие или ваш близък:

  • се разболеете от Ковид-19 преди пътуването, при условие че до началото на пътуването остават не повече от 14 дни;
  • наложено ви е домашно лечение или хоспитализация при условие че до пътуването остават не повече от 28 дни;
  • отказано Ви е настаняване на борда на посоченото в резервацията превозно средство поради повишена телесна температура или лабораторно потвърден Ковид-19;
  • смърт в следствие на Ковид-19;
  • смърт на ваш близък вследствие на Ковид-19, настъпила до 90 дни преди пътуването.

Допълнителното покритие може да бъде избирано само в комбинация с основното покритие.

Застрахователното покритие е валидно при условие, че застрахователният договор е сключен не по-малко от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

Лимит на отговорност

Лимитът на отговорност по основното покритие представлява цената на пътуването и е общ за всички застраховани лица за всички събития.

Лимитът на отговорност по допълнителното покритие е индивидуален за всяко застраховано лице, като за всеки покрит разход по пътуването е определен максимален лимит на отговорност.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа в зависимост от застрахователното покритие, лимитите на отговорност и възрастта на застрахованите лица.

Начин на плащане:

еднократно при сключване на застраховката.

Срок на действие:

Застраховката може да бъде сключена за срок не по-дълъг от една година.

В случай на застрахователно събитие:

Уведомете “ЗД Евроинс” АД в срок до 5 (пет) дни от датата на събитието:

1. В ликвидационен център на “ЗД Евроинс” АД
2. В агенция на “ЗД Евроинс” АД във вашия град
3. По телефон: 0700 17 241
4. По факс: 02 / 4895 526
5. На електронен адрес: travel.claims@euroins.bg

При уведомяването непременно посочете причината за настъпване на застрахователното събитие и номера на застрахователния договор!