Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина – Травълър” на “ЗД Евроинс” АД

Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина – Травълър” на “ЗД Евроинс” АД Ви осигурява защита по време на Вашия престой в чужбина.

Застраховката предоставя:

 • Денонощна квалифицирана медицинска помощ от международната асистираща компания Euro-Center Holding тел: + 420 221 860 651;
 • транспорт до лечебно заведение и лекарства в случай на внезапно появило се акутно заболяване или злополука по време на престоя Ви в чужбина;
 • обезщетение в случай на застрахователно събитие в границите на определените лимити на отговорност в застрахователния договор.

Застраховано лице може да бъде:

Български гражданин или чужденец, на възраст между 3 месеца и 85 навършени години към датата на сключване на застраховката, в добро здравословно състояние.

Територия на покритие:

Може да изберете един от следните варианти на териториално покритие:

 • Европа с изключение на Турция и Русия;
 • Цял свят с изключение на САЩ и Канада;
 • Цял свят.

Застраховката не важи на територията на Република България и страната, чийто гражданин е застрахованото лице или където се намира постоянният му адрес.

Какво покрива застраховката?

Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина – Травълър” покрива рискове от настъпване на неблагоприятни за Вас застрахователни събития, като може да изберете една от следните опции (основно покритие):

“Опция А”, включва:

 • Медицински разходи за болнично и амбулаторно лечение, изследвания и лекарства като част от лечението;
 • Медицински транспорт и репатриране;
 • Репатриране на тленни останки;
 • Репатриране на лица под 18 г.;
 • Спешна стоматологична помощ в случай на пулпит, абсцес или екстракция на зъб;
 • Гражданска отговорност.

“Опция Б”, включва рисковете от “Опция А”, както и следните допълнителни рискове:

 • Посещение по време на хоспитализация;
 • Кражба на багаж;
 • Загуба или забавяне на багаж: разходи за стоки от първа необходимост;
 • Забавяне на полет: разходи за стоки от първа необходимост;
 • Изпускане на свързващ полет;
 • Съкращаване или удължаване на престоя в чужбина;
 • Лични документи;
 • Правни разноски.

Към основното покритие по застрахователния договор може да добавите и един или повече от следните допълнителни рискове:

 • Спасителни разходи;
 • Влошаване на хронично заболяване;
 • Усложнения при бременност след 26 гестационна седмица;
 • Заместващ персонал;
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука;
 • Смърт вследствие на злополука.

Общият лимит по застрахователния договор се избира от Вас и зависи от основното покритие. Лимитът може да бъде минимум 2 000 евро и максимум 100 000 евро.

Покритие “Мултитрип” е предназначено за лица на възраст между 1 и 70 навършени години, които често пътуват в чужбина.

Застраховката е валидна за многократни пътувания в чужбина, като продължителността на всяко едно от тях може да бъде с ефективен период:

 • 30 дни;
 • 60 дни;
 • 90 дни;
 • 120 дни.

Общият престой в чужбина не може да надвишава 180 дни за срока на договора.

Застрахователното покритие за всяко пътуване е не повече от избрания ефективен период, считано от датата на пресичане на границата при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане.

Застраховката важи за цял свят с изключение на територията на: САЩ, Канада, Република България и всяка друга държава, на която застрахованото лице е гражданин или в която се ползва със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващ.

Какъв е срокът на застраховката?

Застраховката се сключва за срок от 1 ден до 1 година.
При покритие “Мултитрип” – за срок от 1 година.

Каква е застрахователната сума?

Застрахователна сума представлява общия лимит на отговорност, който поема “ЗД Евроинс” АД. Тя се определя в евро и се договаря между Вас и “ЗД Евроинс” АД съгласно избраната опция на покритие.

Отговорността на “ЗД Евроинс АД” по конкретен застрахователен договор не може да надхвърля договорения в него общ лимит.

Обезщетенията за конкретен риск не могат да надвишават определения лимит на отговорност за съответния риск.

Каква е застрахователната премия?

Размерът на застрахователната премия се определя в евро на база действащата тарифа на “ЗД Евроинс” АД и се заплаща в левова равностойност по курса на БНБ в деня, в който се сключва застрахователният договор. Тя се определя в зависимост от срока на застраховката, избраните покрити рискове, целта на пътуване, териториалния обхват и лимита на отговорност.

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор.

Към застрахователната премия се прилагат:

Надбавки в зависимост от възрастта на застрахования, териториалния обхват или ако пребиваването в чужбина е свързано с:

 • извършване на работа;
 • упражняване на спорт.

Отстъпки:

 • за групови пътувания.

Какво да направите при настъпване на застрахователно събитие?

 • свържете се с асистиращата компания Euro-Center Holding тел: + 420 221 860 651

лично или чрез друго лице преди предприемането на действия и извършването на каквито и да е разходи. Ако към момента на настъпване на събитието, по основателна причина, не може да бъде осъществен контакт с асистиращата компания, уведомяването трябва да бъде извършено възможно най-скоро, но не по-късно от 3 работни дни;

 • спазвайте стриктно всички указания на “ЗД Евроинс” АД, дадени Ви пряко или чрез асистиращата компания, включително относно лечебното заведение или лекар, към които следва да се обърнете;
 • представете поисканите от “ЗД Евроинс” АД документи, пряко свързани с установяването на събитието и размера на вредите.
  В случай че не уведомите Euro-Center Holding или не спазите указанията, дадени от нея, “ЗД Евроинс” АД може да покрие разходи максимум до 150 евро, направени без предварително одобрение.

Не е необходимо да уведомявате Euro-Center Holding в случай на кражба, загуба или забавяне на багаж, забавяне на полет, изпускане на свързващ полет, изгубване или кражба на лични документи, командироване на заместващ служител. Вие трябва да заплатите за своя сметка ползваните услуги/закупените стоки, след което може да отправите писмена претенция пред “ЗД Евроинс” АД за възстановяване на разходите:

 • в Ликвидационен център на “ЗД Евроинс” АД;
 • в Агенция на”ЗД Евроинс” АД във Вашия град.

В случай на кражба, загуба или забавяне на багаж, забавяне на полет, изпускане на свързващ полет или изгубване, повреда, унищожаване или кражба на лични документи, Вие сте длъжен да уведомите съответните компетентни органи в срок до 24 часа от узнаване за събитието и да изискате от тях документ, удостоверяващ събитието.

По отношение на риск “Гражданска отговорност”, Вие сте длъжен в срок до 7 работни дни от:

 • узнаването да уведомите “ЗД Евроинс” АД за обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникването й;
 • узнаването да уведомите “ЗД Евроинс” АД за настъпване на застрахователно събитие;
 • узнаването да уведомите писмено “ЗД Евроинс” АД за предявените срещу Вас претенции;
 • връчване на съобщение да уведомите писмено “ЗД Евроинс” АД за искова претенция срещу Вас;
 • извършване на плащания по предявените срещу Вас претенции да уведомите писмено “ЗД Евроинс” АД за тях.

Застрахователно Обезщетение

  Застрахователното обезщетение се определя въз основа на представените пред “ЗД Евроинс” АД документи, доказващи настъпването на застахователното събитие и е до размера на лимита на отговорност за съответния покрит риск, като общата сума на всички обезщетения не може да надхвърля договорения общ лимит на отговорност.