Общи условия за организирано пътуване

1. Записване на пътуването:

1.1. Записване е възможно по факс или e-mail, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване и подписване на резервационна бланка, неразделна част от настоящия договор, и внасяне на депозит.

2. Визи:

2.1. 3а пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи (хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка). По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 28 от ЗТ.

3. Цени и заплащане:

3.1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметка на Туроператора.

3.2. Пълната сума от ……………………. (…………………………………………………………………….) се заплащат до 3 работни дни след потвърждение на резервацията.

3.3. Депозит: …………………. от общата пакетна цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на настоящото споразумение.

3.4. Окончателно плащане: ……………………дни преди датата на пътуване.

3.5. Увеличението на цената е възможно при: покачване стойността на транспортните разходи, в това число на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора (като летищни, пристанищни и други такси), промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването, промяна на цени и условия на пътуване и настаняване от страна на чуждестранния партньор на Туроператора. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционално на увеличената стойност на посочените разходи.

4. Права и задължения на страните:

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с настоящите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя и описани в резервационната бланка, неразделна част от настоящия договор;

4.1.2. да осигури медицинска застраховка “Помощ при пътуване” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването;

4.1.3. да има, съгласно изискванията по чл. 42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” с полица № 03700100001345 / 28.12.2017 на застрахователна компания “ЗД Евроинс” АД, адрес за контакти със застрахователя: гр. София, 1612, ул. “Софийски герой” № 3, вх. Б, ет. 1, офис 21, e-mail: sofia24@euroins.bg;

4.1.4. да има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща.

4.3. Потребителят се задължава:

4.3.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи (задграничен паспорт, лична карта), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България;

4.3.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата. В случай, че непълнолетният пътува само с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител;

4.3.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;

4.3.4. да спазва законите на страната, за която пътува;

4.3.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.3.6. Потребителя декларира съгласно чл. 87а от ППЗДДС, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, че получената туристическа услуга не е предназначена за последваща продажба.

4.3.7. В случай, че Потребителят няма възражения, предявени в писмен вид до 24 часа след изпращане на договора по електронен път, се счита, че той е съгласен с тях дори и да не е върнал подписан екземпляр към Туроператора.

5. Отговорност на страните:

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на туроператора в тези случаи е до 100 % от цената на тези услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

5.4.1. забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания);

5.4.2. анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;

5.4.3. загуба или повреда на багажа по време на пътуването;

5.4.4. отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

5.4.5. недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;

5.4.6. при форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

5.5.1. неизпълнение или неоказано съдействие от страна на Потребителя;

5.5.2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

5.5.3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. Туроператорът не носи отговорност за загубени или откраднати документи, пари и вещи. В случай на откраднат задграничен паспорт или лична карта, Потребителят се ангажира  лично да си уреди пасаван в Посолството на Република България в съответната държава и да си организира връщането в България.

5.7. Ако туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия договор, той е длъжен да уведоми незабавно потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в договора телефони, факс, e-mail, действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора. В случай, че потребителят не приеме промените, туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като туроператорът му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство (самолет, автобус), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на Договора.

5.8. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако в заявката за резервация не е посочено друго:

5.8.1. при пътуване в чужбина:

а) до 45 дни предплатата на пътуването – без неустойки;

б) от 44 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

5.8.2. при пътуване в страната:

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки;

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

6. Спорове и рекламации:

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, Потребителят се задължава незабавно единствено и само в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок от 3 дни от завръщането си, в офисите на Туроператора. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма (в случай, че има такава), администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно/тристранно подписан-протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.

6.4. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6.5. Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично по вина на Туроператора или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените от Туроператора или негови агенти потвърдителни документи със съответно нанесени и заверени от представители на Туроператора поправки или анулации.

6.6. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на Потребителя услуги не се възстановяват.

6.7. Туроператора не носи отговорност за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално и не чрез представител на Туроператора на място.

7. Други условия:

7.1. Настаняването в хотела става след 14:00 ч. в деня на първата нощувка. Може да стане и преди този час, но само по възможност и преценка на хотелиера.

7.2. Напускането на хотела или апратамента става най-късно в 12.00 ч. в деня след последната нощувка или съгласно изискванията на съответния хотел.

7.3. Услугите, посочени в настоящия договор и ваучера се използват след настаняване и преди освобождаване на стаите.

7.4. При ползване на услуги, неупоменати в настоящия договор и ваучера, Потребителят е длъжен да заплати същите на място.

7.5. При настаняване на трима възрастни в стая с три легла, не се гарантират три оделни редовни легла. Третият възрастен винаги ползва отстъпка от цената и затова в повечето случаи се настанява на допълнително легло.

7.6. Специалните изисквания на Потребителя като настаняване в стая с изглед към морето или в основна част на хотела става само в случаите, където е обявено доплащане за това и предварително е заплатено на Туроператора.

7.7. Децата ползват отстъпка само в случаите, когато са настанени с двама възрастни в стая.

7.8. Страните по настоящият договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма, като извършват всички изменения и допълнения към настоящия договор само в писмена форма.

8. Изменение и прекратяване на договора:

8.1. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен настоящият договор.

8.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.