Застраховка “Отговорност на туроператора” на “ЗД Евроинс” АД

Предмет на застраховане

Отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със свои контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
Застраховката се сключва съгласно Закона за туризма. Обект на задължително застраховане е отговорността на туроператора, до определените в полицата лимити, за причинени вреди вследствие на неразплащане с контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

Застрахован
Туроператор

Покрити рискове

Застраховката покрива следните рискове:

  • възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
  • заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените в договора услуги;
  • разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването.

Период на застраховката

Застрахователният договор се сключва за срок от една година и се подновява не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.

Плащане на застрахователна премия

Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

  • влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
  • постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.

Съгласно изискванията по чл. 42 от ЗТ, Какао Турс ЕООД има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” с полица № 03700100004892 / 12.01.2024 г. на застрахователна компания “ЗД Евроинс” АД с адрес за контакт: гр. София, 1612, ул. “Софийски герой” № 3, вх. Б, ет. 1, офис 21, e-mail: sofia24@euroins.bg.