Политика за поверителност на “Какао Турс”

I. Предмет

Чл.1. Настоящата Политика за поверителност на личните данни, наричана за краткост “Политика за поверителност”, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между “КАКАО ТУРС” ЕООД (наричано по-долу за краткост “Доставчик”) – собственик на интернет страницата: www.cacaotours.com, (наричана за краткост “Интернет страница”), и всеки един от ползвателите (наричани за краткост “Ползвател/и”), на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя й.

II. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: “КАКАО ТУРС” ЕООД, ЕИК 200499808;
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, район Красно село, ж.к. “Бели брези”, ул. “Нишава” № 36;
3. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1612, район Красно село, ж.к. “Лагера”, ул. “Ев. Пелагонийски” № 57, оф. 5, тел.: 0884 007 076, e-mail: office@cacaotours.com;
4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България;
5. Лицензи: дружеството притежава лицензи съгласно Закона за туризма и съобразени с дейността му;
6. Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/ 915 35 18, факс: 02/ 915 35 25, e-mail: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg и Комисия за защита на потребителите, адрес: ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/933 0565, факс 02/9884218, e-mail: info@kzp.bg, интернет страница: www.kzp.bg.
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG200499808.

III. Защита на личните данни

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, такива свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://cacaotours.com/политика-за-използване-на-бисквитки/, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите условия достъпни на: https://cacaotours.com/политика-за-поверителност/.

Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към office@cacaotours.com или чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по куриер на адрес: гр. София, п.к. 1612, район Красно село, ж.к. “Лагера”, ул. “Ев. Пелагонийски” № 57, оф. 5.

Настоящата Политика за поверителност е приета на 01.10.2023 г., последно изменение на 01.10.2023 г.